|  
سه شنبه 19 فروردين 1399
English  |   |   | 
 

اهم وظایف اداره مشمولین بشرح ذیل می باشد :

1-تشکیل کارگاه آموزشی جهت اعلام مقررات آئین نامه اجرائی نظام وظیفه در زمان ثبت نام اولیه ورودیهای جدید.
2- بررسی تمام پرونده های دانشجویان برادرپس از ثبت نام ورودیهای جدیدواعمال وضعیت نظام وظیفه در لیست مشمولین .
3-درخواست معافیت تحصیلی جهت کلیه دانشجویان مشمول از طریق CD وارسال به سازمان وظیفه عمومی ناجا .
4-کنترل و تائید مرخصی دانشجویان ذکور در هرنیمسال تحصیلی .
5-کنترل و تائید معرفی نامه دانشجویان مشمول جهت سفر به خارج از کشور و پیگیری حضور وعدم حضور به موقع به نظام وظیفه و سازمان مرکزی .
6-اعلام مراتب لغو معافیت تحصیلی به نظام وظیفه جهت دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ( فارغ التحصیل انصراف ، غیبت ، مشروطی ، اتمام سنوات )
7-پاسخ به کلیه استعلام هایی که توسط وظیفه عمومی به دانشگاه ارسال میگردد .
8-اعلام مراتب تسویه حساب دانشجویانی که قبلاً به عنوان دانشجوی غایب یا مشروطی و اتمام سنوات به نظام وظیفه معرفی شده باشند.
9-کنترل وتائید کلیه مکاتبات درخصوص دانشجویان پسر ارسالی به سازمان مرکزی یا مبادی ذیربط .
10-کنترل و بررسی پرونده دانشجویانی که قصد انتقال از این واحد به واحد دیگری را دارندو یا بلعکس .
11-کنترل وتائید وضعیت نظام وظیفه کلیه دانشجویان پسر جهت طرح درکمیسیون موارد خاص وتائید مجدد رأی صادره جهت اعلام به دانشکده های مربوطه .

دفترچه تلفن    |