|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 


استعلامات

 

در خصوص تایید گواهینامه موقت، دانشنامه، ریز نمرات، و کلیه امور مربوط به مدارک فراغت از تحصیل دانشجو، پس از دریافت درخواست کتبی از مرجع استعلام کننده، دانشگاه نتیجه را از طریق پست به مرجع درخواست کننده ارسال می نماید .

تذکر1: ارسال تصویر مدرک به همراه استعلام ضروری است .
تذکر2: درج آدرس دقیق پستی مرجع استعلام کننده جهت تسریع در ارسال پاسخ الزامی است .
تذکر3: این واحد صرفا به استعلاماتی که تحت عنوان « دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند » صادر شده باشد ، پاسخ می دهد .


دفترچه تلفن    |