|  
پنجشنبه 8 خرداد 1399
English  |   |   | 
 
نام و نام خانوادگی:  فرید فتحعلی

محل کار: ساختمان آموزشی شماره 2- ورودی ضلع شرقی - طبقه همکف - اتوماسون تغذیه

شماره تماس : 29-76301225    داخلی 2418

دفترچه تلفن    |